Minecraft साठी Minecraft साठी डाउनलोड.20.1,

एमडी 5: d558d073293b3ebccb48002cd250eb1f
SHA1: d4c7f4c044a3a37711414159A3D6C0F01DFDE40AC6
ग्रॅडल: ‘1.20.1-47..46 ‘

मिनीक्राफ्ट फोर्जसाठी डाउनलोड – एमसी 1.20.1

टीप खालील सूचीतील डाउनलोड एक मिळविण्यासाठी आहेत विशिष्ट मिनीक्राफ्ट फोर्जची आवृत्ती. जोपर्यंत आपल्याला याची आवश्यकता नाही तोपर्यंत वरील दुवे पसंत करा.

33920 सी 65 ई 80638079 सी 133 सी 9237241 एफ 7 ई
A2E18AEE36F1D546907E5A6F624B816D06B5C70F एफ
एमडी 5: 370C3AD5798813A853AB9A061DCEAEB8
SHA1: C54AE08EAB3691B85FF129FDA34445070292E5D699FDA

एमडी 5: D61468D91BAC3B3C0895AE491FCC4B9C सी
SHA1: फे 50 एएफ 32662E43727B13F2688AE2A3EC0DCB281C सी
‘1.20..2.0 ‘

एमडी 5: 8fe63bd2805377a9d4e4ea4e4d6a563bf9
SHA1: c6bdbd5B6c58cb074e10f3b4501eec3a0bab5f29
एमडी 5: डीए 90801 बी 21445 बी 45944 एफसीडी 827323 ईएसी 1
SHA1: EF965A22D80ABE4ABDC5F19D9D978782D40EE0E74

एमडी 5: 3 बी 25509 ई 4 ए 82 बी 55 सी 52 डी 4 बीडी 3 एफ 240 ए 7 डी 091
SHA1:
ग्रॅडल: ‘1.20.1-47.1.

एमडी 5:
SHA1: 4 डीडीडीएफ 4 ई 5 सीई 22 डी 287 सीईबी 2 एफ 090 डी 0101 ए 25 ई 42 ई 748
एमडी 5: d198249d701bc05b3e68e228064671e7
SHA1: एए 89 बी 4 बीएफ 1 एफ 4 एफ 598 ए 72 डी 138 बी 9610110 एफ 06 बी 027914

एमडी 5: d558d073293b3ebccb48002cd250eb1f
SHA1: d4c7f4c044a3a37711414159A3D6C0F01DFDE40AC6
‘1.20…46 ‘

एमडी 5: 34333C11E5CE5C856E11105F3BDB81E85
SHA1: बी 01 बी 954 सीसीसी 5 बी 1 सीएबीसी 2 सी 124 ए 80 ए 100 एफएसी 2814 एफ 179 बी
एमडी 5: 08A5AE8F7FBF5AF9961B59B5E1FE093D
SHA1: 22AFCE130AC3B1B7C7F9B165550197DC6AFB530

एमडी 5:
SHA1: 6c140e4d27c5d640294930a6037d70bfa1574e63
‘1.20.1-47.1.44 ‘

एमडी 5:
SHA1: C0D33848C2C0D01A9CF0AAEE2EE2C8C1A03E190E3 सीसीएफ 0 एएईएईएईएईईएईईएईएईएईएईएईएईएईएईएईएईएई 2 सी 1 ए 190 ई 3
एमडी 5: 73 सीबीबीई 32 सी 09 एबीसी 637 बीसी 4 बी 0 एफबीएए 80 सी 7 एएफ
SHA1: fd1926294d7b85e4ed5c0200f953fe9266e015f

एमडी 5: 61 बीएडी 71 एफ 031 एफ 21460 डी 3 बी 72 बी 66647 ए 35
SHA1:
ग्रॅडल: ‘1..1-47.1.43 ‘

एमडी 5: c86e9ef4c96c4d452256530cf6ca63b3
SHA1: 37 एएएए 5 बीडी 27EF364E794650AAF6F800BA4F3D0F3
एमडी 5:
SHA1: AFCA21AD9A5394858CE0AA4269630FA7086F7EA6

ED18D8D864F5CB4A4B8C0F101AC49DBE
dc97e14ab54517437d6e5648478e80ad3dc4ebfe
ग्रॅडल: .20.1-47..42 ‘

एमडी 5: 4 एफ 685 बी 72 डी 8 ई 73 सी 0 डी 5094304 डी 2 एफडीडी 292
SHA1:
एमडी 5: E4E3D387CC3DF83D2A04DDC76E8887938 CC3DF83D2A0A0A0A0A0A0A0A0A0AE8887938
SHA1: 862C9510E95ABC962E886E95391F307DEF8FB290

एमडी 5: बीडीएफ 538 डी 8 डी 775 सीएफ 2 ए 4 बी 05291 ई 588896 बी 02
SHA1: 5AD2E180C84417AD3F3E298123D29E3846DECB54
ग्रॅडल: ‘1.20.1-47..41 ‘

एमडी 5: 3A17ED8D02C63A9D2F73ED3C2746CC8C4
SHA1:
एमडी 5: d9d692430b9d1d855769345b6d2249ef
SHA1: 49F59BA7F557A634BC9E79E05EC0B328C1CAD14A

एमडी 5: सीडीडी 022937 डी 4 ई 1 सीबी 92 ई 855 बी 62 एफएफडीएफ 42 सी 6
SHA1: 70ece9fcc67d075b31c01d2dc5ae714bf5957966
ग्रॅडल: ‘1.20.1-47.1.40 ‘


SHA1: 17 एफसी 1 बी 4345 डी 75 बी 8 सी 23 बीसीएफसीडी 536 बी 5 ई 24 डी 513460 डी 0
एमडी 5: 3212 बीएई 7 सी 3 सी 8 बी 4 डीएबी 5 डी 23 एफ 9 सीएबी 1970 सी
SHA1: de2ea2ada3109bb690 abffed269c91ca9bc316eeee

एमडी 5: 38 बी 917E2AB613C4FD04B774CE543CE3C सी
SHA1: 8 आयडी 7563 एफ 42E06E8888EB43E9165775879A90A88
ग्रॅडल: ‘1.20.1-47.1.

एमडी 5: cfd03be1064409b008699b01f3187d4b
0 बीबीए 15 बी 4089 सीबी 43 एबी 7598 ए 6 डीसी 6 सीसीडीबीए 2 एबी 8087 डीएफ
एमडी 5:
SHA1: 455f2B2F0CD181B9D58A58F92DCAAD843802D77777777777

एमडी 5:
SHA1: d73e881c22c10e2f4c85588375f37a6e5908c031
ग्रॅडल: ‘1.20.1-47.1.37 ‘

एमडी 5: EBE6C674B9B7FAE27D1C6891E50B7A0A 0A
SHA1: CAB6BA18F242F0D53CDB0253058BEA72369C98F4
एमडी 5: 8 सी 82 बीडी 64 एबी 262 सीईडीसी 25 ई 5830 ए 233499
SHA1: 0 सीसी 67802ECAC66D2F6A2D8AB2A5C85182799978

एमडी 5:
SHA1:
ग्रॅडल: ‘1.20.1-47..36 ‘

एमडी 5:
SHA1: 262 डी 4 सी 0213 एफ 27 डी 2 डीसी 6 ए 3 एडी 197 डी 707 सी 65 डी 4 बी 98 बी
एमडी 5: बी 921772091 बी 2544263949 सीएफ 887 ए 4 डी 02 बी
ECD25B8F476EB121A9A62615C4E25DF2720178B1 ए 62615c4e25e278b1

एमडी 5: 5c61d85479ef7cf4e41b90d2ae453253333
SHA1: f0f74b0062258ab789508a3667993b3e56a23485
ग्रॅडल: ‘1.20..1.33 ‘

एमडी 5: 1 सीडी 1 ईबीए 5 ई 32695 बी 59 बी 2421 डी 351 सीडी 5 बीएफए
SHA1: 532ED66B74C1584393F3A794F1887FD48289423A
एमडी 5: d91f2c408974d74d58e59e79801d681a
SHA1: c8d4b6bd5de60d370c2efeb484d27c73922b99f

एमडी 5: 39f3beeffbdcc568f94c7c15d555a528
SHA1:
ग्रॅडल: ‘1.20.1-47.1.

एमडी 5: 72681F7433D49A5F442F58C761C41D78
SHA1: A5751ED803D07A665BABE33A078AA519A8DE07C सी
एमडी 5: 82 ए 1096 ए 8307 सी 285 सी 22 बी 1 डीडीईए 41 बी 153
SHA1: 069569B9A7BB4928233A612BA6A451C3B618B98D

एमडी 5:
SHA1: 236BF51F1BEA4E2409153946B7BB9C2ED7347286
ग्रॅडल: ‘1..1-47.1.30 ‘

एमडी 5: 9605AC03C95D4155FAD9FBC4FD12C30F एफ
SHA1: bf52896b67ef9310b519c0cd9bc596a484465A20
एमडी 5: बी 756086 डी 0 एफएएडीएफ 1 बीडी 1 ई 100008 ए 6 ए 3354
f33a1b86441e202393ce3c76411bcc9456f5c6a2

5776561D98E5D384435A37A7B7545B82
SHA1: 1A966C9C5A0AA1C950FC8CB6CECC4EA2BCB344D4 डी 4
ग्रॅडल: ‘1.20.1-47.1.29 ‘

एमडी 5: 678D65CF844F2A84495BC62A9D279F78

एमडी 5: a7de7ea7771ff3eded6bdeb41582a1170
SHA1: 774268666D984BBBC31BC000FF4BD0FB3158799F7

एमडी 5: 2 बी 6613 बीए 67554 एफ 416 सी 9 डीडी 83610 बी 21398
af0cd7b24823e288e6d9c1f0fcb29d5a326f065f
ग्रॅडल: ‘1.20.1-47.1.28 ‘

एमडी 5: 136 डीसीएफ 24 डी 34962EA7BC180710381AF9A
SHA1: बीएफ 159E7630FEDB93C6CB836EB9227AEE3D365C3D
एमडी 5: 863DD63421B3AF1E3309EDEE294076F1
SHA1: 3 सीसी 27 बी 11 सी 3 बी 8 ए 3509388596 एए 25 डीडी 609 एफ 273 डी 87

एमडी 5: 5d1405e05748428e5b16d798ddf618db
SHA1:
ग्रॅडल: .20.1-47.1.

एमडी 5: 6 बी 9573 एफ 45 बी 1 एफ 834 एफ 68 डी 049886879696e
SHA1: A99266F437A136D56A742E9C85701EFCDD811FC3
8 सी 561 एफ 8840599 बीसी 0 ई 9 सीसी 6 ई 50 बी 9 डीसीएफ 95 डी
SHA1: 6b9ec354033652f838ad7649dc65c549545bde7d

EF79AC3BA9652F0C6EEEE46585EEABAA7 7
SHA1: 869A082351C477799FEAADA44F3CCFF9A60E2BE30
ग्रॅडल: ‘1.20.1-47.1.

एमडी 5:
SHA1: 91762F6B9A555A7B1B92F8ED9C07ECDD25F363B7 बी 1 बी 1 बी 1 बी 1 बी 1 बी 1 बी
एमडी 5: 6d729da7EF70C1C0099ACE4ABD475BC4
SHA1: E2A2899EE24FE6A71BCB667367471B114C4A322C सी

एमडी 5: 3 सी 558 ए 950866065701 डीईएफ 1 एफ 945 ई 7 डी 7 ए
SHA1: D8EF81152A14E4CF8663BF3BEA3547C0F89542D7 बीएफ 3 बीईए 3547 सी
ग्रॅडल: ‘1.20..1.25 ‘

एमडी 5: A6DF8DCA49A6C80B0D6526D67138942F एफ
SHA1: 24ef34437e039091e77748c14b20f098d22610087
एमडी 5: 64100764 बी 223 ई 82 डीसी 6 डी 082 एफ 23140 बी 1 ए 5
SHA1:

एमडी 5: 2238E3A88E95618017D0A3F39E6DDAF3D0A3F39E6DDAF3
SHA1: 5d4e03bcd38850fe8E3590824A2ED6E9703E25FA
ग्रॅडल: ‘1.20.1-47.1.23 ‘

एमडी 5: cb927338a6dc6f51ac5d483083fbf598
SHA1: 46CE95B595C58EFD33AC4BA7F056BBAF2FFFB71F
एमडी 5: 2ACFC57579C3C3E7A3A095A506C77FFD
b231581d47a945018550d134ee1571e9d0580eca

एमडी 5: 7d8ed8e91de2daddceb5e60f90aae23
SHA1: 0A5EB318CF3EE4C7088A37C295DBF7A2439525C7 सी 7088 ए 37 सी 295 सी 7
ग्रॅडल: ‘1.20.1-47.1.22 ‘

एमडी 5: 948f7184744635CF733969CBC1B29632
SHA1:
एमडी 5: A8C9BD31DBD8CECA3FC6E8E532B541A1 ए 1
864996056AB594E17A50B5A055B8F10EF554E1199

एमडी 5: A99D6EFA8A66116E02540762FCC9DA92
SHA1: बीबी 4 डी 806836774 बी 8 ए 7 सी 65 डी 0357 बीएफ 5 सी 6 ई 1 डी 9 ई 1 सीसी 2 एफ
ग्रॅडल: ‘1.20.1-47.1.21 ‘

एमडी 5: 1 डी 8 बी 93470561 एएडीएफ 8 बी 44961 ए 34 बी 7 बीएफडी 3
SHA1: 028F7782A489E7E70EAD16B4404F273D1A1809B7 70EAD16B404F27ED16B404F27F27ED
एमडी 5: 40842587d9c1c279706f3b492f569660
SHA1: 9f1802C91AD132FF40418D0C31118FF054264D60

एमडी 5: 083287AF9C316010AF4F03C42B5816F1
SHA1: एफडीएफ 33951 डीएफ 4 ए 600 डी 6 सी 334926 एफ 3 डी 6 डी 5411150 डीए 13
ग्रॅडल: ‘1.20.1-47.1.19 ”

एमडी 5: 0 ए 2 एफ 4 ए 5 सीबी 88 एएफ 758 डी 4 ई 10499 डी 69 ए 8 डी 67
SHA1: 3 एफईसी 4 बीसीबी 5807951 ए 2997 डी 926 एबी 929E0F04897EFC
CaA97ABB4B253A7578B36CC561B90576
SHA1: एफडीबीबी 4669 एएडी 21 सीएफ 8 ए 4 ई 7835 बी 1 सीसी 0 एफ 9 सीसी 328 ई 34 एफ

एमडी 5:
SHA1: 95781EFDB06E4B306B211C4E7EA96A9FB69D38944
ग्रॅडल: .20.1-47.1.18 ”

एमडी 5:
SHA1: 424 बीडी 63 एफसी 91 बी 9663196 डीए 8 डी 951 सी 66 एफ 6 ई 7 डी 3 ए 9911
एमडी 5: 961da51f87aba0efec06576300991d6e
SHA1:

एमडी 5: C25A54B3DA95DFC2C66B6BD9E2D53F6F एफ
SHA1: 1F56A68CEE75F569699006EE43B778A18EC100F99
ग्रॅडल: ‘1.20.1-47.1.

एमडी 5: EC00509E8195099B38F05666BCAD5933
SHA1: E34F09C60F3D5BA069239305031AAD21D99CFFCCC
एमडी 5: ffee7a9e79cb3fb21e6805633a9efa01
SHA1: cc6de36ed91169f359c3e485e6d5655de0d43372

एमडी 5: 1678DB11C072F8B74BD6D4BDEDF94718
SHA1: 8AD90267F4385446DEAB75A236AB3A9F70806ED
ग्रॅडल: ‘1.20.1-47..16 ‘

एमडी 5: 0FF83B3596C70489D4A079C81BB153E3 3E3
SHA1: 9704EC078B2694E6F5A88FF49BB0287DCAB7B19A ए
एमडी 5: 6E254765CB28FA4C110D645756A0F4F3
SHA1: F8386C737581D73E1E3D1DC7E23831BA2B82FEA1

एमडी 5: डी 468284078 सी 2 बी 2 एफ 2512 डी 6 एए 5 एफ 7 डी 261 सी
SHA1: 10536 डी 2 बी 89718588876166457f4c4296f602f592
ग्रॅडल: ‘1.20.1-47.1.15 ‘

एमडी 5: d177693030d560103215137bb02547d0
A9A21CA1A1A7A3A0CB98116FAF30614E5757D0C70D
एमडी 5: 825323DC4EDA31083BC8FB7D289B1C44
SHA1: 06012 सीईडी 38002222acdea078da602ef44db934257da

एमडी 5: 4c981c006dfdd29160930792E20B30D0
SHA1: EB8B947781DB1CD936B1A729B3551C5B911DFF2C सी
ग्रॅडल: ‘1.20..1.14 ‘

एमडी 5: 4 एबी 43 डीडी 18 ई 6663 सी 299 ए 26 एफ 3 एफ 3 बी 69 एफईडी 2
SHA1: बीडी 8953588D16C2E970BBB16802048B14215BF315
एमडी 5: 7624D7618051C6393DA65D626ACC9EF1 डीए 65 डी 62626 एसीएफ 1
SHA1: 7feb49552D2A1A7A648F1AAF8A5667B5BE8A584C सी

एमडी 5: 1A3BE932F6F69575889EDA899AF1FD6E ई
SHA1:
‘1.20.1-47.1.

एमडी 5: 7 सीडी 2385 सी 525 ए 84 डी 92732 ईबी 7939825615
524DEC854ABB4C3500C442E63C94E7B2C7148E82
एमडी 5: 45c6abaf20a3ec872c9353338c516e587
SHA1: C2326C6929F998A27DC76CE93ABB9486536F591A ए

एमडी 5: 4 एफ 304077 सीसीए 6 एसी 8733542 एफबी 38 डी 682 डी 50
SHA1: E5E9BDFFD3483730F2F22FADDFD3FEDE06F564BE
ग्रॅडल: ‘1.20.1-47.1.12 ‘

एमडी 5: 9efd6dd6f017bc00254344481d8689bb7
SHA1: 6900 डी 5976623556 बी 6 ए 81 बीबी 9 डीएसी 4 डीडी 11 एफ 6660 सी 84
एमडी 5: 25B0391395682AF3E136DB1F0E01265A ए
SHA1: 7f416BFF39E99925B2DE6F1FE1A40F24B87BCBAC

98 ए 4 सी 9 ई 2808 ए 6 ए 07699147915 बी 64 डीएफ 76
SHA1: 4AF22997621C4D4B6E7F1704E71AD4EFE55F15E9F1704EFE55F15E9
ग्रॅडल: ‘1.20.1-47.1.10 ‘

एमडी 5: बी 63 बीसी 0396 सी 11 सी 2 एफएडी 6 एफ 7688 ई 558 डी 8 सीसी
डीए 4 बीडी 7 एसी 4 ए 13 एफसीएफ 8 एबी 97926 एसी 7 सी 49 सीबी 6 डी 05357 सी 2
एमडी 5: एबीडी 217 सी 89 एफ 9 डीबी 8285E8390 बी 46 डी 2 एफबी
SHA1: 3559EB75C265E58EA7059BD88AA01AA7CFB4E7FB

एमडी 5: 731789B03C8A0336B719F9520505E04F एफ
SHA1: एबी 6 बी 31 डीईसी 9 एफएफसी 1093858 सीएईबी 5 एफ 0 डी 76 एफ 34 ए
ग्रॅडल: ‘1..1-47.1.8 ‘

एमडी 5:
SHA1: 16bfae5EEC145F9B759D033918DDC282946D8EFE
एमडी 5: 014D4F3A62524E127462889E0324CBC2
712783736a9bf8e078dae787e669578f4e510429

एमडी 5: 8 बीएएफ 677 बीसीसी 47 एफ 7778 एफ 4 डी 64 ई 225 एफ 5 बी 2 बी
SHA1: d87a80f25C4430524A422EECE65EB320B0E5A7726 A422ECEE65EB32EB3EB30EB0E5A7726
ग्रॅडल: ‘1.20.1-47..7 ‘

एमडी 5:
SHA1: 48E1412FF5708052C4E306913D86326FE3B4ED7D7D
एमडी 5: 7a08234ea1274314e0e81f130182ad56
SHA1: डीए 69 ए 1 बी 1 सी 2 बीडीएफ 322 एई 97115 सी 5 ई 8 ए 75 ई 871 डी 8 एफ 7 ए

एमडी 5: 0 बीए 5 डी 3937AC2EE3AF203B029D95F7135
SHA1: 026EFDCC3B4E6CF2AC005A54DD976667CE9E9D8C सी
ग्रॅडल: ‘1.20.1-47.1.6 ‘

एमडी 5: A5695ABBDD5578ECFF81AB33E0CF2BCF
SHA1:
एमडी 5: 903FF2D788827D854AD9FA4E5A52DACC
SHA1: 9 एडीएफ 0 डी 7167 डीएफडी 2 सीए 4294809 सीडीडी 059 सी 805 सीई 413 बी 0

A4BC2B4A4ED9F3B59AA936C7E69EF8C3 33 सी 3 सी 3
SHA1: 3F96ECF81349828D8D62932515622A07A5F6A08B बी
ग्रॅडल: ‘1.20..1.5 ‘

एमडी 5: बीबीसी 775872 बी 6868708933 बी 4 सी 265848147
SHA1: 04406F016E8DCE230F5BA1D1AE9535A79BE82DE6
एमडी 5: 23EB75FD9DF6CF3F350E689EFFFF332
SHA1: fc202e9b6f44bb9ad82452d18d97e926942e1f63

एमडी 5: 07D62FE101D9CD5D5277BFD0512C4017
SHA1: 0310A7C95EAE12AB84D93B52C7675CBE9BDC8A13
ग्रॅडल: ‘1.20.1-47.1.4 ‘

एमडी 5: c77c71f3627e8a5e77ad8402781f464f
SHA1:
एमडी 5: d35f60c140be94f3a258c45df1495a82
SHA1: EEB593755816011BEF43274F5390ED5760D2A70F

एमडी 5: d3455e9ff33f6b22f483723580f5b219
SHA1: 7d8cce1e04cbfee9c16808c11bf353e819397622
ग्रॅडल: ‘1.20.1-47.1.

एमडी 5: 761 बी 3 एफ 2 सी 40 एफ 194 ए 5 एफ 5 एफ 7 डी 51 ए 902 ईसी 3 ई 6
SHA1: a70949e1b19854390db1049b8488528ba10c30b1
एमडी 5:
7e3257d1013d94e1e8edd3e8fde3e3cfc2cfc

एमडी 5: 17d2790059cb741d609dd59493ee0ec9
SHA1: 8386F336ED3CDF095A76295E8A3D6C125B63749FAR
ग्रॅडल: ‘1.20..1.1 ‘

एमडी 5: 34AD6368C4947E1FE4B81454F709182
SHA1: 5 बी 5 एफ 5 डी 1 एफए 790348 बी 1 एफ 601 बी 1 ई 84 ए 0 ई 607EC03F26
एमडी 5: A791719D978FB8AE6F20A005CF5DAC8B
SHA1: 12799FC24F59B908B0D80D796F3CF78FBF96127A ए

एमडी 5: 1 बीबी 8 एईसी 6104 बीएएफएफसीडीसी 63 एए 4 एफ 332568
SHA1: 90D4BEF94DAEB4AEC66F2718696E21B9AB5BCDC6
ग्रॅडल: ‘1.20.1-47..0 ‘

एमडी 5: 446BD101BCC4E3660F25EAD4DB099961
SHA1: 38DFC908D91F62272ABDD250F4382885E5B554A3 AABDDD250F4382
एमडी 5: 64550D0A87B61251E53A500C69AD9211
SHA1: सीई 1 सी 1239 ई 32 सी 878 डीएबी 5 डीडीबी 2 बी 9591178 डी 316 एफ 6 डी 50

एमडी 5: 2F3860E0133DC40B15627C3F7D4E58AA
SHA1: 1CE195DA12253CF6F26DF5FD348595A60558C613 डीएफ 5 एफडी 34859
‘1.20.1-47..50 ‘

एमडी 5: a74dfb00cbe71ed9d86ecf0663328223
SHA1: ff0AF315B403EC564B25918F9F8A1ED5CC021C3F
एमडी 5: E504BE75FB54A03269ADA28EEF25FC09

एमडी 5: ee094751758f7081ce2fdf3b2e906ef8
69B90E084A8EB5ED566CC25213F5D3BE8872D611111
ग्रॅडल: ‘1.20.1-47.0.49 ‘

9da60354af1a83a431d5d76246663918f
SHA1: 1 सी 8 एफई 47 सीएफ 21 डी 4 बीएफ 8 ई 4 बी 94 ई 3 एफडी 77648 सी 1 सीडीएफसी 0 बी 0 सी
एमडी 5: 2ADD7AD8020AE91E67B1663197E92F24
SHA1: 602ECC8E3CC1555327EA97DDDB1AD963D6A8F7B59 DDDB1AD963DER9AD963DER963DAR

एमडी 5: 105 एए 7 एफ 3521514ea539acc94722e6894
SHA1: 68da957c1fecdcfcc8e057754c59afc172565b63
ग्रॅडल: ‘1.20.1-47.0.46 ‘

एमडी 5: 8 बी 24E94BE05638DFA58370B498D1ADF9
SHA1: 1E4AE0C67C6A054D276AA595D5849CED6721
बी 5054EB62FDA30EB26502436AE112D19
SHA1:

एमडी 5: 7 एफ 2 सी 74444841 बी 09 बी 146848eeca644ed0b
844F1127D74627F0673FE3EA18715B1A7B6F5C2A
ग्रॅडल: ‘1.20.1-47.0.45 ‘

एमडी 5: a9cd5070cd77d1df89d0b2041f9c5ca0
SHA1:
एमडी 5:
सीसीडी 1 डी 9 सीसीए 5 डीएएफ 71 डीईए 178806 सी 2 डीए 0176 ईबीएफबी 1142

एमडी 5: एफए 540 डीएफ 37 सी 2 एफ 47 बी 9 सी 213 बीडी 8229412 एफ 0 डी
SHA1: 308 बीबीसीबी 4346365334be67e35c07ff7b08444f74b
ग्रॅडल: ‘1.20.1-47.0.44 ‘

एमडी 5: 29BF8533B577DD2F330882CB09249EE7
SHA1: 8 बी 8 ईबीबीबी 4 सी 5 डी 71607 ए 4 एफ 2527 सीसी 11 एफ 62 एफ 43 ए 503055

SHA1: 653314FFB3AEB36FCF8FDD6422DC2E2D5C9A20AF8FDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDER

एमडी 5: ffa421433cfb87f326333ff90344f64f
SHA1: d595329c4115c140ec05a0f236a51736e1000bd0
ग्रॅडल: ‘1.20.1-47.0.43 ‘

एमडी 5:
SHA1:
एमडी 5: 37A23025114CB8F9AFC69B7E7D9C22FF
SHA1: 1137EB53686ACDCFC740AC00D6473EC403017A59

एमडी 5: 4ce19b1efd5ccbee09c29a904442E0A2C सी
SHA1: 63085197CF79913042B0B012D9A98B1EFC7053E0 बी 012 डी 9 ए 9 ए 0
ग्रॅडल: ‘1.20.1-47.0.42 ‘

एमडी 5:
SHA1: A32FBB59F4DE5879F235F06CC3609ADCC779B48F एफ
2169E7B384F9A10D258484B8A3C438C5
SHA1: 2 सी 6927 डी 0 सीसी 1 ए 614 सी 693 एएफबी 282 ए 4 एफसी 5 एडीएफडी 0 डीडी 78 ई

एमडी 5: 9411A76A88518FE78D299DB5BE0A1E6A ए 6 ए
SHA1: E947068BD711CB08B46A3DA59FA6E3CB811C06F
ग्रॅडल: ‘1.20.1-47.0.39 ‘

एमडी 5: सीईई 69504 डी 59 डी 76733 एफडी 70 डी 2 ई 3 बी 976 एफ 3
SHA1: dc92fc01788da1d307de6aeaeae02f7656d9894f2C सी
एमडी 5: 814D829F5849A936C77975A7092ADC0E
SHA1: 3 ए 2 ए 78334 एफडी 87 बी 46 डीबीसी 3760 ई 82 सीसी 16882 ए 1 ​​सी 35 एफ 1

एमडी 5: 43983 डी 57 बी 6 ईबी 331313 बी 4919 सी 14 ए 853 सी 3
SHA1: E3F7603F70D5A4DE3DBF12FBCF5CF744C6D6C56D डी
ग्रॅडल: ‘1.20.1-47.0.35 ‘

एमडी 5:
SHA1: 0EB565430FF4F83FA63DAA02CA03317EBB12698FD
एमडी 5: fffbe32bbe304dbaf539a9abf8d4e668
SHA1: C06C3C9119809DB5B87568D5E95ED96BE1CB42611

एमडी 5: 7 सीसी 457 सी 8 डी 8 ए 35 डीएफ 8 बीएफए 160318260 बीएई 0
बी 1 एसी 408 एएफ 1 बी 20851 बीएसी 597 सी 5 सीडी 937 ए 0 बी 882 बी 58 डी
ग्रॅडल: ‘1.20.1-47.0.34 ‘

एमडी 5: 0623D9A101054066976B79A2C1D5C73A ए
SHA1: 12E1A910E9E10D2FA0CAD7224A8A0234F3E61A37
एमडी 5: 52376A98DB2A02588F2689B0F8EC4B45
SHA1:

एमडी 5: ED8E05A35C4EC959D5E982E257DDE1AF
f38360004C0833E178D702B7E9F226DB5F7539D2 डी 2
ग्रॅडल: ‘1.20.1-47.0.19 ”

एमडी 5: A7FE21434D9A58AEEFEAFEA4CB1537F0DC
SHA1: F899EB4CDAEBE97E8B40AB4E94A83934DB3436C999
एमडी 5: 904AD9F1FE0FCBC0CC6949CC6F1E93BE
SHA1: 48978F436E743F5DE1F33884C2124C84ADD0312D

एमडी 5:
SHA1: 30 डी 62 ए 8 ई 6 एफ 9 एफएफई 4 बी 0 एडी 1429 सीबीए 477 ई 84 ए 168070
ग्रॅडल: ‘1.20.1-47.0.18 ”

एमडी 5: cda40a8fe643b84709bdfdfa54910af7
SHA1: 4297 डी 64 सीए 32 ए 6 डी 61 एफ 1479 बी 904 सी 8 ई 464 बी 2 ए 083984
एमडी 5: 4EBA24CC28A932A7658EDC2FC4B81C6E ई
SHA1: 92 बी 2206774 ए 6358 सी 040 डी 93 ए 3 सीई 10 बी 984 एफडी 100 ए 32

एमडी 5: 0065C018F443F331978DABAC92AF8DBA
SHA1: eb87678d5a61709b145e021bc8f915deaa2397d7
ग्रॅडल: ‘1.20.1-47.0.17 ‘

एमडी 5: 6115f4586655DBC9A784FEE8D67692D
SHA1: 3E111D77D3A1B940429ADEE3C07A1F2047528979 ADEEE3C07A1F2047528979
एमडी 5:
SHA1:

एमडी 5: 77 सीएफ 69657733 सीएफ 070836362 ए 43 डी 81481
SHA1: C8C76155DA2ADE8FBB1989EEED897A2E20D5EDF5
ग्रॅडल: ‘1.20.1-47.0.16 ‘

एमडी 5: 3951F8B346FE9B8C954D83AF58917025
SHA1: A5FB9933A1BD93ADC6AD913CC6DB665CF89130BC2
एमडी 5: 979B0E17D7F92D1214A22FD75154BC65 ए 22 एफडी 751515154 बीसी 65
SHA1: 1D6EB8B18F4398BC84F9F4A4C184848173CE4241

एमडी 5: 9361ECC3EE21AC5A7C2713B112782DA
SHA1: e5ab375681586c422f6315dc08e81c99282fc1d0
ग्रॅडल: ‘1.20..0.15 ‘

एमडी 5: EA29B9DE91ED65B2F57B8251D1FFB1E2E2ED
SHA1: 9 बी 80 एफ 3 ईई 6 सी 4 एफ 86 डीडी 214 बीएफबीए 766 एफ 0 ई 8610168 डीसीएफ 8
एमडी 5: F33C9C156EA81ADD9AED75BB58CD94
SHA1:

एमडी 5:
SHA1:
ग्रॅडल: ‘1.20.1-47.0.14 ‘

एमडी 5: 53E1CA0600806CF21A26F99A6DD29B9777
SHA1: 569379 बीडीए 7 डी 3350451 सीडीए 06 डी 0 ईबी 4 डी 80 सी 0109 डी 58
एमडी 5:
SHA1: 75 डी 5 एफ 1 सी 052 डीएफ 0 सीई 771 सी 5 ए 929 एएफ 82 एएफ 3 ए 77 डीसी 173

0260070944FF668CDF197D225C569A72
SHA1: E18EE597D8BD23FED0312BCEDD6C649E01D64224
ग्रॅडल: ‘1.20.1-47.0.6 ‘

एमडी 5: 368B85F96497EFDBA2E9BF55808125D6
SHA1: C7A0527F7873EC201FF8BD2C3FA810D88364D008 बीडी
7613EB73307770E2CFACBED80DA9762D4
SHA1: DE0F99DFDE9004FE0DF235777365B544248AF42BE

एमडी 5: 266A7EFA1736EDC4360D9E1EBC34F66D डी
SHA1: 3AC722300F1310E911D80AB6347EB04FB20D9B2AA एबी
ग्रॅडल: ‘1.20.1-47.0.

एमडी 5: 15f7be16798131508c55d07fe67c81ca
SHA1: BA62685A2ACDFCC9630144ABC958AFCC05D054A1
एमडी 5: 3d223da3a190594d551cb84af8349cb2
SHA1: बीएफ 1762 बीडी 58 सी 5 ईबी 356 ए 2 ई 35 डी 7 बीएफसीसी 4 बी 398 डीडी 92959

एमडी 5: F4A67EF0E5620E9EC4B8E5363402318CC
SHA1: बीबी 30 बी 28E08FF52D6D1EFDEC513AEC13FBC749A2 ए 2
ग्रॅडल: ‘1.20..0.4 ‘

एफसीएफ 931 ई 69272 सी 15 एडी 308842 सीईबी 818697
SHA1: d3591ff6d76415e0ba7fab44b0641afddf07bd9f
एमडी 5: 6c17ff8E1D7FFA4C619AD743049AD71
SHA1:

एमडी 5: 44FA399D66D712C9350752DEDED85ABA
SHA1:
ग्रॅडल: ‘1.20.1-47.0.3 ‘

एमडी 5: एएफबीसी 7904 एएफ 595478 सी 45255 एफबी 30 एफएफ 786 एफ
SHA1: 97E72F53DF932B2077CC8BC67E34907E2E4F853C सी
एमडी 5:
2d51da61d9cf722124b6da11c64238ec123be489

एमडी 5: 553EE1C57002202364C5CDA5C0075828
SHA1: c7d4955af656c613e968e2ca1f012baf86646d8e
ग्रॅडल: .20.1-47.0.2 ‘

एमडी 5:
SHA1:
588DE9A25207C5EF5B5B9AA22DDFCA203
SHA1:

एमडी 5: 731A1D2F9A5AD160D3BCE5EC7DC40120
SHA1: b6fa046388656bd0f7566d716d02a9ba5c00cbe9
ग्रॅडल: ‘1.20.1-47.0.1 ‘

एमडी 5: 5776D1CE5D5B20F5FBE8BD03E44F0433
A15ADAC6B718CFC42DE5D447852E0342E654101B
एमडी 5:
SHA1: d8c2d568980d40a3ec6d13829194c84b81863453

एमडी 5: बी 8 सी 100 सी 5 एफ 5 बीए 8 डी 15 ए 58 एईसी 80 बी 9 ए 9 एबी 1 बी
165 डी 584 डी 747 बी 8 सीएफसीसी 3 डी 21341 ए 6 डी 4 ए 65 बीसीए 973736
ग्रॅडल: ‘1.20.1-47.0.0 ‘

लेआउट डिझाइन केले आहे आणि पॅलेओकार्डच्या परवानगीने वापरले आहे